• 🐚🐚 ...HEINZ OYSTER SAUCE : DẦU HÀU , KẾT HỢP DẦU MÈ LÀM MÓN XÀO HOẶC ĂN MỲ GÓI

    ăn thử qua vài hiệu thấy Heinz là thích nhất
    http://www.phsar.net/Heinz_Oyster_Sauce_600g